Siarter Iaith

plant

Dysgu Cymraeg

Gwahoddir rhieni sydd yn awyddus i ddysgu Cymraeg i’r ysgol. Yn ystod y sesiwn gyntaf y tymor hwn, ymunodd tad Isobel gyda ni yn y dosbarth gan gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol a chanu hwiangerddi. Dysgodd llawer o eiriau newydd gan gynnwys enwau adar. Bu’n rhannu llefrith i’r plant gan weithio yn y ‘siop llefrith’. Diolch iddo am ymuno gyda ni ac am fod mor awyddus.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apiau Cymraeg

Apiau Cymraeg

Mae llawer o apiau Cymraeg ar gael i gefnogi addysg eich plentyn.

Mae rhai ohonynt yn addas iawn i'ch helpu i ddysgu Cymraeg.

Cliciwch yma i ddewis apiau ar wefan Llywodraeth Cymru: http://cymraeg.llyw.cymru/apps?tab=apps&lang=cy------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Dathlu llwyddiant lleol

Nos Wener, 14eg o Orffennaf, 2017 trefnwyd noson arbennig i longyfarch Mared Llywelyn Williams, cyn-ddisgybl ysgol Morfa ar ei llwyddiant yn ennill y fedal ddrama yn Eisteddfod yr Urdd, Pen-y-Bont ar Ogwr eleni. Gwahoddwyd Nia W Williams, pennaeth yr ysgol i roi gair am Mared am ei chyfnod yn ysgol Morfa, a bu i blant Bl 2 a 3 ganu caneuon traddodiadol y môr ar y noson. Bu i Mared, ar gais y Cyngor Ysgol, ddod i’r ysgol y Dydd Llun canlynol i siarad gyda’r plant am ei chyfnod yn yr ysgol, ei hanes yn ennill y fedal ddrama yn yr Eisteddfod a chyflwyno sialens ddarllen yr haf gan ei bod yn gweithio yn y llyfrgell.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Sialens ddarllen yr Haf

Yn dilyn sgwrs gan Mared Llywelyn yn yr ysgol i annog y disbyglion i gymryd rhan yn y sialens ddarllen, cerddodd holl blant yr ysgol i’r Llyfrgell yn Nefyn i ddewis 3 llyfr ar gyfer y gwyliau. Enw’r sialens eleni yw ‘Asiantaeth anifeiliaid’, cyffrous iawn! Cofiwch ymweld â’r Llyfrgell ddwy waith eto yn ystod y gwyliau Haf i gwblhau’r sialens a derbyn medal. Cliciwch yma i weld lluniau ohonom yn y Llyfrgell.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

10 Rheswm Da dros ddysgu`r Gymraeg!
Defnyddiwch y linc isod i ddysgu mwy am yr iaith Gymraeg a'i fanteision ar wefan Canolfannau iaith Gwynedd:
http://canolfannau-iaith-gwynedd.cymru/cefndir.html------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Baner Cymru

Ar gais y Cyngor ysgol, daeth Dewi Pws i'r ysgol i godi ein baner Cymru newydd sydd ar dîr yr ysgol. Ymunodd y rhieni ar ddiwedd y dydd wrth ei wylio yn torri y ruban a chodi y faner yn uchel. Canodd bawb Hen Wlad fy Nhadau. Cliciwch yma i weld lluniau a fidio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Dydd Gwyl Dewi

Bum yn dysgu am Dewi Sant yn yr ysgol yr wythnos hon. Gwisgodd y plant wisg Cymreig neu ddillad o liwiau Cymreig i ddod i'r ysgol ac ymwneud a llawer o weithgareddau difyr. Ymunodd Dewi Pws gyda'r plant ar y llwyfan yn y cyngerdd Gwyl Ddewi i ganu llawer o ganeuon traddodiadol. Roedd y blant wrth eu bodd yn ei gwmni. Cliciwch yma i weld y lluniau.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Canu gyda Dewi Pws

Daeth Dewi Pws i'r ysgol i ganu can pared Dewi Sant gyda'r disgyblion. Bydd y pared yn digwydd ym Mhwllheli ar y 25ain o Chwefror. Dewch yn llu! Cliciwch yma i weld lluniau ac i weld fidio o'r plant yn canu'r gan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Owen Edwards

Daeth John Dilwyn Jones o’r archifdy yng Nghaernarfon i drafod celfi cegin Oes Owen Edwards. Dysgodd y plant am draddodiad golchi dillad a phwysigrwydd tân i goginio a sychu dillad. Cliciwch yma i weld mwy o luniau------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Santes Dwynwen

Bum yn dathlu diwrnod Santes Dwynwen yn yr ysgol ar y 25ain o Ionawr. Bu’r plant yn ymwneud â llawer o weithgareddau difyr gan gynnwys disgo Santes Dwynwen a gêm ‘Sion a Sian’ i gloi’r dydd. Llongyfarchiadau i Cian ac Ania o flwyddyn 3 am ennill y gêm. Gwisgodd y plant ddillad parti i ddod i’r ysgol gan dalu £1 yr un. Penderfynodd y Cyngor ysgol roi’r arian a gasglwyd tuag at elused CHD.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Siarter iaith

Derbyniodd y Cyngor Ysgol dystysgrif 'gwobr aur' gan siarter iaith Gwynedd am eu hymroddiad o hybu'r Gymraeg yn yr ysgol, gyda rhieni a'r gymuned. Llongyfarchiadau!