Croeso

 •  

  Dyma Gyngor Ysgol Ysgol Morfa Nefyn. Cliciwch yma i ddysgu mwy am eu cyfrifoldebau a'u gwaith.

 • Plant

  Ysgol ar gyfer y Babanod a phlant hyd at Flwyddyn 3 yw Ysgol Morfa (plant 3-8 oed). Gobeithiwn y bydd y plant yn treulio blynyddoedd cyntaf eu haddysg mewn awyrgylch hapus a chartrefol gan ddatblygu’n addysgol a chymdeithasol.

 • Rhieni

  Diolch i chi am gymryd yr amser i ddarganfod a dysgu am ein hysgol. Gobeithiwn y bydd y wefan hwn yn eich cynorthwyo i roi blas i chi o‘r Ysgol a’r cyfleoedd yr ydym yn eu darparu ar gyfer eich plentyn.

  Linciau i Rieni


  Dilynwch dudalen facebook 'Mae addysg yn dechrau yn y cartref' i dderbyn gwybodaeth am sut i gefnogi eich plant yn y cartref a gwella eu perfformiad yn yr ysgol. Cliciwch yma i welf eu hysbyseb diweddaraf.

  Lluniau

  cameraCliciwch yma i weld amrywiaeth o luniau o weithgareddau difyr yr ysgol

  Presenoldeb

  • plant

   Mae Presenoldeb disgyblion yn bwysig iawn er mwyn sicrhau datblygiad yn eu dysgu.

   Ein targed presenoldeb yw 96%. Byddwn yn gwobrwyo presenoldeb da ar ddiwedd bob tymor. Edrychwch ar y goeden yng nhyntedd yr Ysgol i weld llwyddiant eich plentyn. Dyma lun o ddau ddisgybl a fynychodd yr ysgol BOB diwrnod yn ystod y flwyddyn academaidd 2015-16. Arbennig!

Newyddion

Casglu arian at dementiaCasglu arian at dementia
Casglwyd £194.10 ar gyfer dementia yn y casgliad Diolchgarwch ... Mwy

 

Shwmai, Su’mae Diwrnod Shwmai, Su’mae
Bu’r Cyngor ysgol yn cyfarch rhieni a phlant yn y giat bore heddiw i ddathlu diwrnod Shwmai Su’mae ... Mwy

 

plantRhys a Meinir
Bu dosbarth blwyddyn 2 a 3 yn Nantgwrtheyrn ddoe fel rhan o thema y tymor hwn ... Mwy

 

poster

Noson i ddathlu a chydnabod Rhagoriaeth

Bu i Estyn gynnal digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd mis Mawrth, 2017 i gydnabod rhagoriaeth mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn enwedig gwaith darparwyr a gafodd farn arolygu gyffredinol ‘rhagorol’ yn y flwyddyn academaidd 2015-2016. Gwahoddwyd y pennaeth Nia Wyn Williams ac athrawes yr ysgol, Nia Ferris i’r seremoni i dderbyn gwobr arbennig gan Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, a Kirsty Williams, AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn Llywodraeth Cymru. Mae plant, staff, rhieni a llywodraethwyr yr ysgol yn ymfalchio yn llwyddiant yr ysgol.


Siarter Iaith

Mae Ysgol Morfa yn cefnogi Siarter iaith Gwynedd. Cliciwch yma i weld y gweithgareddau.

 

Hysbysfwrdd

ESTYN

Dyma linc i ddarllen adroddiad ESTYN yr ysgol. Cafodd yr ysgol ei harolygu gan ESTYN ym mis Medi 2015:

http://www.estyn.llyw.cymru/sites/default/files/documents/Ysgol%20Morfa%20Nefyn.pdf

 

Côd QR

Mae'r ysgol yn defnyddio côd QR i rannu fidios o weithgareddau llafaredd ac ymarferol y dosbarthiadau yn llyfrau gwaith y plant ac ar y waliau arddangos. Cofiwch lwytho 'app' QR code reader ar eich ffôn symudol er mwyn gallu gwylio y fidios yn ystod ymweliadau.

 

 

Llythyrau i Rieni

Gwisg Ysgol - cliciwch yma

Clybiau

Clwb Brecwast - cliciwch yma

Clwb Amser Tê - cliciwch yma

Cylch Meithrin Morfa Nefyn

plantMae gan yr ysgol gyswllt clos ac effeithiol gyda’r Cylch Meithrin er mwyn sicrhau fod bob plentyn yn trosglwyddo yn hyderus pan yn dair oed gan ddatblygu amrywiaeth o sgiliau yn gynnar yn eu haddysg. Cynhelir y cylch yn y Ganolfan ym Morfa Nefyn o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 9:00 ac 11:30 y bore. Mae’r sesiynau ar gyfer plant rhwng dwy a hanner a phedair oed. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth gan arweinydd y cylch.

Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

dysgu-cymru

Gwybodaeth i rieni am y profion Rhifedd a Darllen Cenedlaethol: Cliciwch yma am ganllawiau yn egluro beth yn union yw'r profion a sut yr adroddir ar y canlyniadau.

Adroddiadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol
Cliciwch ar y linc hwn i wylio animeiddiad byr sydd yn rhoi gwybodaeth bellach i rieni ar adroddiadau’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.