Polisiau

Diffiniwyd chwythu’r chwiban fel a ganlyn:
‘the disclosure by an employee or professional of confi dential information which relates to some danger, fraud or other illegal or unethical conduct connected with the work place, be it of the employee or his/her fellow employees’
(Public Concern at Work Guidelines 1997).

Mae’r Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 yn rhoi gwarchodaeth statudol i weithwyr sy’n chwythu’r chwiban. Mae’r Ddeddf yn gwarchod gweithwyr rhag cael eu herlid os byddant yn gwneud datgeliad a ddiogelir yn unol ag ystyr y Ddeddf ac yn codi llais am bryderon ynghylch ymddygiad neu arferion yn yr ysgol all fod yn anghyfreithlon, yn llwgr, yn amhriodol, yn anniogel neu’n anfoesegol neu sy’n gyfystyr â chamymddygiad.

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob aelod o staff ysgol gan gynnwys staff amser llawn a rhan-amser, achlysurol, dros dro neu staff dirprwyol ac unigolion sydd ar brofi ad gwaith yn yr ysgol.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Gan fod Mesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion a Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013 yn statudol mae’n ofynnol i’r Gorff Llywodraethol yr ysgol gydymffurfio â’r dyletswyddau a’r Rheoliadau.

Mae’r Rheoliadau’n hyn yn ymwneud a’r gofynion o ran y bwyd a diod a ddarperir ar safle ysgol er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cynnig bwyd a diod iach drwy gydol y diwrnod ysgol.

Er mwyn sicrhau bod yr ysgol yn cydymffurfio a Rheoliadau 2013 bydd y Pennaeth a’r Corff Llywodraethol yr ysgol yn monitro’r ddarpariaeth o fwyd a diod a gynigi’r i’r disgyblion dwy gydol diwrnod ysgol yn rheolaidd.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Mae Ysgol Morfa Nefyn wedi ymrwymo i godi safonau rhifedd ei holl ddisgyblion, er mwyn iddynt ddatblygu'r gallu i ddefnyddio sgiliau rhifedd yn effeithiol yn holl feysydd y cwricwlwm a chael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddygymod yn hyderus â gofynion bywyd pob dydd a dysgu gydol oes.

Mae’r polisi hwn yn cymryd i ystyriaeth y ‘Rhaglen Rhifedd Cenedlaethol (Llywodraeth Cymru, 2012), Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (Llywodraeth Cymru 2013), ‘Canllawiau cynllunio’r cwricwlwm (Llywodraeth Cymru 2013), Gwella rhifedd yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 (Estyn, 2010) a ‘Rhifedd yng nghyfnod allweddol 2 a 3: astudiaeth gwaelodlin’ (Estyn, 2013)’

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Mae Ysgol Morfa Nefyn wedi ymrwymo i godi safonau llythrennedd ei holl ddisgyblion, er mwyn iddynt ddatblygu'r gallu i ddefnyddio sgiliau llythrennedd yn effeithiol yn holl feysydd y cwricwlwm a chael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddygymod yn hyderus â gofynion bywyd pob dydd a dysgu gydol oes.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Mae’n rhaid i bob ysgol yn yr AALL ddilyn polisi iaith Gwynedd. Yma yn Ysgol Morfa y Gymraeg yw iaith y dosbarthiadau a gweinyddiad dydd i ddydd yr ysgol.
Yn y dosbarth meithrin rhoddir i bob plentyn sylfaen gadarn yn y Gymraeg ar oedran cynnar-yr amser gorau ar gyfer dysgu ieithoedd newydd, fel y dônt i gyrraedd y nôd o ddwyieithrwydd maes o law. Ym mlynyddoedd 1 a 2 adeiladir ar y sylfaeni a osodwyd i’r Gymraeg drwy addysg fethrin, cadarnhau a datblygu mamiaith y plentyn o ddysgwyr Cymraeg ac ymestyn gafael y plentyn Cymraeg ar y Saesneg.
Bydd y plant yn cael eu cyflwyno i’r iaith Saesneg yn ystod y tymor cyntaf ym mlwyddyn 2. Byddant yn ysgrifennu, darllen ac yn ymuno mewn gwaith llafar yn y ddwy iaith ym mlynyddoedd 2 a 3 er mwyn eu darparu i fod rhugl yn y ddwy iaith erbyn diwedd Blwyddyn 6.

Os bydd plentyn o gartref di-Gymraeg yn dod i’r ysgol ym Mlwyddyn 3 bydd yn cael cyfle i fynychu yr uned iaith yn Llangybi am dymor er mwyn dysgu’r iaith.

Mae Ysgol Morfa yn cymryd rhan yng Ngynllun Ysgol Iach ac fel rhan o’i gwaith i ddatblygu Addysg Bersonol a Chymdeithasol, yn adolygu Addysg Rhyw a Pherthnasedd yng Nghyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2.

Mae Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru yn argymell y dylai pob ysgol gynradd weithredu rhaglen A.Rh.Ph gan ddefnyddio fframwaith A.B.Ch. fel sylfaen (A.Rh.h. mewn ysgolion 2002)

Byddwn yn dechrau cyflwyno A.Rh.Ph. yng Nghyfnod Allweddol 1er mwyn gosod sylfaeni corfforol ac emosiynol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Nôd (Dyletswyddau Cyfreithiol):
Rydym wedi ymrwymo i:
1. Hyrwyddo cyfle cyfartal.
2. Hyrwyddo cysylltiadau da rhwng aelodau gwahanol grwpiau a chymunedau hiliol, diwylliannol a chrefyddol.
3. Cael gwared o wahaniaethau anghyfreithiol.

Amcanion
Cynorthwyo plant i ddatblygu’r wybodaeth, dealltwriaeth, medrau ac agweddau angenrheidiol a fydd yn eu galluogi i chwarae rhan lawn, gweithredol yn ein cymdeithas amlhiliol.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Egwyddorion ac Amcanion

Egwyddorion
Mae’r ysgol hon yn anelu at:
sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd a chymdeithasol i ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig.
• gydweithio’n effeithiol ag asiantaethau statudol ac eraill perthynol i’r plentyn a’i anawsterau.
• weithio’n agos gyda rhieni er mwyn sicrhau partneriaeth effeithiol i helpu’r disgybl.
• roi pwyslais ar gyfraniad y disgybl ac yn rhoi pob ystyriaeth i’w farn.
• sicrhau ymateb ysgol gyfan i helpu’r disgybl.

Amcanion
• Sicrhau bod cyfundrefn yn bodoli yn yr ysgol i adnabod yn gynnar y plentyn sydd ag anawsterau a all fod yn llesteirio ei addysg.
• Casglu gwybodaeth ynghyd gan athrawon, rhieni, y disgybl ac eraill i sicrhau y ceir y ddealltwriaeth orau am natur anawsterau’r plentyn.
• Sicrhau y caiff y ddarpariaeth angenrheidiol ei gwneud ar gyfer unrhyw ddisgybl sydd ag anghenion addysgol arbennig.
• Ceisio sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth y rhieni ac eraill mewn perthynas ag adnabod a darparu gwasanaeth.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Nodyn i Rieni

Dylai rhieni/gofalwyr fod yn ymwybodol bod gan ysgolion gyfrifoldeb i sicrhau lles yr holl ddisgyblion. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn golygu:-

• y bydd gan yr ysgol bolisi a gweithdrefnau amddiffyn plant;

• y dylai’r ysgol ofalu bod rhieni neu ofalwyr yn ymwybodol o’i pholisi amddiffyn plant, efallai drwy ei gynnwys ym mhrosbectws yr ysgol, a bod hyn yn golygu y bydd efallai angen cyfeirio eu plentyn at yr asiantaethau lles plant statudol os ydynt yn credu bod y plentyn neu blant eraill mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol;

• y dylai’r ysgol geisio gweithio gyda rhieni/gofalwyr ynghylch lles eu plentyn ac aros yn ddiduedd os yw eu plentyn yn cael ei gyfeirio neu wedi cael ei gyfeirio;

• y dylai’r ysgol helpu rhieni neu ofalwyr i ddeall os cyfeirir y plentyn i’r gwasanaethau cymdeithasol neu i’r heddlu, yna gwneir hynny er lles gorau’r plentyn ac y bydd yr ysgol yn cyfrannu at unrhyw ymchwiliad amddiffyn plant neu ymchwiliad yr heddlu o ran lles a chynnydd addysgol eu plentyn;

• y bydd yr ysgol yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r rhieni / gofalwyr yn gyson ynghylch lles a chynnydd addysgol y plentyn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Datganiad polisi cyffredinol
Mae’r ysgol hon yn gwrthwynebu pob math o ragfarn a gwahaniaethu ac yn cydnabod bod gan ddisgyblion wahanol anghenion, gofynion ac amcanion.
Hyrwyddwn gysylltiadau da a chyd-barch o fewn a rhwng ein disgyblion, staff, llywodraethwyr a’r rhieni, rhai sy’n gofalu am a gwarcheidwaid ein disgyblion, beth bynnag fo eu tarddiad ethnig, rhyw, oedran, statws priodasol, cyfeiradaeth rhywiol, anabledd, newid o ran rhyw, crefydd neu anffyddiaeth, iaith, cenedl, cyfrifoldeb am unrhyw ddibynyddion neu am unrhyw reswm arall nas gellir dangos bod cyfiawnhad drosto.
Mae’r ysgol yn cydnabod y ceir cymdeithasau amrywiol yng Nghymru a’r DU, yn cynnwys unigolion o lawer o wahanol gefndiroedd. Mae’n bwysig bod pob plentyn a’r holl bobl ifanc wedi eu paratoi’n ddigonol i fyw mewn cymdeithas mor amlddiwylliannol ac amrywiol.

Ein nod yn ein hysgol yw delio â gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal a chysylltiadau da ar draws pob agwedd o fywyd ysgol. Gwnawn hynny trwy:
• greu ethos ble mae pob plentyn a pherson ifanc unigol yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi a’i fod yn ddiogel;
• creu ymdeimlad o hunan-barch a hyder yn ein plant a’n pobl ifanc, fel y gallant ddefnyddio’r rhinweddau hyn i ddylanwadu ar eu perthynas ag eraill;
• bod a disgwyliadau cyson uchel o blant a phobl ifanc yn eu hymddygiad ac yn eu dysg;
• lleihau rhwystrau i ddysgu, fel y gall pob plentyn ac unigolyn ifanc dderbyn yr un cyfle i gyflawni;
• sicrhau ystyriaeth addas a cytbwys i anghenion dysgu pob plentyn ac unigolyn ifanc, trwy ein cynlluniau gwaith a’n cynlluniau gwers;
• adnabod gweithdrefnau eglur ar gyfer delio’n gyflym â digwyddiadau o ymddygiad gwahaniaethol;
• creu hyder ymhlith plant a phobl ifanc a staff i herio ymddygiad rhagfarnllyd ac ymosodol;
• herio stereoteipiau a hyrwyddo delweddau positif;

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hawliau

Dylai pob plentyn fod â’r hawl i dderbyn ei addysg yn rhydd o ddarostyngiad, gormes a sarhad. Mae pob person sydd yn rhan o gymuned Ysgol Llanbedrog gyda chyfrifoldeb i weithredu er mwyn gofalu am ei gilydd.

Nid yw’r ysgol yn goddef bwlio ar unrhyw ffurf ac fe gymerir camau pendant i geisio sicrhau na fydd yr un plentyn dan ein gofal yn gorfod dioddef effeithiau bwlio. Rhoddir pwyslais ar awyrgylch hapus, glos gyda’r disgyblion yn cyd-fyw mewn cymdeithas gartrefol. Anelir tuag at hyrwyddo hunan-barch a chyfleoedd cyfartal i bob disgybl ymhob agwedd o fywyd ysgol.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Polisi - GWEITHDREFNAU DELIO GYDA CHWYNION CYFFREDINOL

1. Cyd-destun cyfreithiol

Mae’r gweithdrefnau hyn wedi eu datblygu mewn cydymffurfiad â gofynion adran 29 o Ddeddf Addysg 2002.

Wrth ddatblygu’r gweithdrefnau rhoddwyd ystyriaeth i’r canllawiau a gynhwysir yn Cylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru Rhif 03/2004 (Gweithdrefnau Cwyno Cyrff Llywodraethu Ysgolion).

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Nôd:
Sicrhau fod pob plentyn wedi ei wisgo/gwisgo’n addas i’r ysgol. Mae gan yr ysgol hon wisg ysgol swyddogol, sef trywsus du neu las tywyll, crysau polo a chrysau chwŷs gyda logo’r ysgol arnynt.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cynnwys
1. Nod
2. Hawliau, Cyfrifoldebau a Disgwyliadau
3. Strategaethau ar gyfer gwella Presenoldeb a Phrydlondeb
4. Monitro, Gwerthuso a Datblygu
5. Gwyliau yn ystod tymor ysgol

1. Nodau

1. I gynnal a gwella canran presenoldeb holl ddisgyblion yr ysgol

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth